Review Hà Giang - Lịch trình 2N2Đ ~1tr8/ng

Review Hà Giang - Lịch trình 2N2Đ ~1tr8/ng

Tham quanThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
0 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458550178_2b12i78uXyIPiKPiBvFz
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458550347_2b120dJ8nI6D34jCmOLN
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458550367_2b12tVLn7xFX7y771zjo
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458550363_2b12vXeEkTxEXugi0YaK
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458550810_2b129jfFgbqwF8EfJoPk
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458551034_2b12nx6m1QOqTlRzwWDW
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458550985_2b12WiLsLrsYRG68FbN0
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458550992_2b12tq8HxpYKRuTkkAYO
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458551506_2b120gDzUxMjMIUdCYG5
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458551654_2b12hIlcJatPs2Q0BTwz
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458551647_2b12mUwCsEIHwsUO8WL0
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458551733_2b12LTb0LCpO3p3D4VIo
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458552198_2b12BCWhETAlCy00wEtX
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458552318_2b12zybp5tJAN7Aq9ULR
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458552313_2b12oWWrayZGSjA2aAba
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458552375_2b126qJdJxnhRWoL78IO
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1662458552636_2b12ZV1Oa9L7wmHJu8nD

Nội dung


Chuyến đi

  • Dốc Thẩm Mã: Cung đường huyền thoại

   Viewpoint dốc Thẩm Mã (trên)

   15:00 - 17:30

   ~ 20,000đ